angoltanulas-mosolyogva logó
/* * BUCLE HEADER */ function funcionbucleheader() { if (is_page(‘62’)) { return ‘

angoltanulas mosolyogva

’; } elseif (is_page(‘34’)) { return ‘

angoltanulas mosolyogva

’; } elseif (is_page(‘3’)) {return ‘

angoltanulas mosolyogva

’; } } add_shortcode(‘bucleheader’, ‘funcionbucleheader’);

Tájékoztatók

Adatkezelési tájékoztató

16 év alatti ügyfeleim részére:

Amennyiben még nem érted el a 16. életévedet, de szeretnéd igénybe venni szolgáltatásaimat kérlek, tájékoztasd erről a szüleidet azzal, hogy ők vegyék fel velem a kapcsolatot. Amíg 16. életévedet nem töltöd be, csak a szüleid adhatják meg a személyes adataidat és a nevedben csak ők járulhatnak hozzá személyes adataid kezeléséhez.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Adatkezelő neve: Krizsán Erika e.v.

Adatkezelő címe: 6800 Hódmezővásárhely, Pipacs utca 12. 

Adatkezelő adószáma: 66726887-1-26

Adatkezelő telefonszáma: +3630 533 3060 

Adatkezelő email címe: info@angoltanulasmosolyogva.hu

Nyilvántartásba bejegyző hatóság megnevezése: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Nyilvántartásba vétel száma: 38212087

Felnőttképzési nyilvántartásba bejegyző hatóság megnevezése: Pest Vármegyei Kormányhivatal

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000401

 

 1. Bevezető rendelkezések

Jelen adatkezelési tájékoztató Krizsán Erika e.v. adatkezelőnek a tulajdonában álló https://angoltanulasmosolyogva.hu/ honlap használata során megvalósuló személyes adatok kezeléséről nyújt előzetes tájékoztatást, ezzel eleget téve a GDPR törvény 13. Cikkében megfogalmazott tájékoztatási kötelezettségének.

A 16. életévüket be nem töltött természetes személyek, önállóan nem járulhatnak hozzá személyes adataik kezeléséhez, helyettük adataikat és a kezelésükhöz való hozzájárult törvényes képviselőik tehetik meg.

A honlapon közzétett adatkezelési tájékoztató a közzététel napjával válik hatályossá, módosítás esetén a korábbi adatkezelési tájékoztatók az oldal alján elérhetőek.

A tájékoztatóban használt lényeges fogalmak:

 • „személyes adat” alatt az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információt értjük; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés” alatt a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet vagy műveletek összességét értjük;
 • „adatkezelő”, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt határozza meg.

 

 1. Adatkezelési tevékenységek meghatározása

Krizsán Erika e.v. adatkezelő angol nyelv tanításával foglalkozó vállalkozás. Az adatkezelő tevékenységének reklámozása céljából a https://angoltanulasmosolyogva.hu/ weboldalt működteti. A weboldal használatával kapcsolatosan az alábbi esetekben kerülhet sor az érintettől gyűjtött személyes adatok kezelésére.

 1. Kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás (üzenet küldése űrlapon keresztül, telefonon, emailben vagy postai úton)
 2. Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések
 3. Ajánlások kezelése
 4. Közösségi média jelenlét
 5. Panaszkezelés
 6. Webszerver naplózás
 7. Skype használata
 8. Cookie kezelés

 

2/1. Kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás

Az érintettek köre: a weboldalon keresztül a kapcsolatfelvétel megkönnyítését szolgáló űrlap kitöltésében érintettek, illetve telefonon, emailben vagy postai úton küldött üzenetek esetén. Ez az adatkezelési tevékenység minden olyan esetet magában foglal, amikor az érintett kapcsolatfelvétele nem szerződéskötési és nem panasztételi szándékkal történik.

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja:

A https://angoltanulasmosolyogva.hu/ honlapon lévő űrlap és email használata esetén:

A személyes adatok köre

A kezelt adatok célja

Jogalap

Név

azonosítás

hozzájárulás

Email cím

kapcsolattartás

hozzájárulás

Üzenet tartalma (amennyiben tartalmaz személyes adatot)

válaszadáshoz szükséges

hozzájárulás

A kapcsolatfelvételkori IP cím

azonosítás

hozzájárulás

Küldés időpontja

azonosítás

hozzájárulás

Telefonszám

kapcsolattartás

hozzájárulás

Székhely, lakcím (postai út esetén)

kapcsolattartás

hozzájárulás

 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: űrlap használata és emailben történő kapcsolatfelvétel esetén tárhelyszolgáltató, telefonon és postai úton szerzett személyes adatokat az adatkezelő nem továbbítja más címzetteknek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett törlési kérelmének benyújtásáig, a kapcsolatfelvétel okának megszűnéséig, de legkésőbb 1 hónapon belül

Az érintett jogai:

 • kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • azok helyesbítését,
 • törlését vagy
 • kezelésének korlátozását, és
 • hozzájárulását bármelyik időpontban jogszerűen visszavonhatja.

Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő:

 • A https://angoltanulasmosolyogva.hu/ weblapon található űrlap kitöltésén keresztül
 • Email cím: info@angoltanulasmosolyogva.hu
 • Postai úton: 6800 Hódmezővásárhely, Pipacs utca 12.
 • Telefonon: +3630 533 3060

További tájékoztatás:

A kapcsolatfelvételen alapuló személyes adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett köteles személyes adatait megadni, amennyiben szeretné üzenetét az adatkezelőhöz eljuttatni. A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy űrlap és email esetén az érintett nem tudja a kapcsolatot az adatkezelővel felvenni, telefonon, emailben és postai út esetén üzenetének tartalmát nem tudjuk intézni.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége:

 • lásd részletesen 6. pont

 

 

 

 

 

2/2.1. Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések

Az érintettek köre:

 • a https://angoltanulasmosolyogva.hu/ oldalon, a ”Visszahívlak” elnevezésű űrlap kitöltésével, a telefonon és emailben jelzett visszahívás kérés teljesítésével érintett természetes személyek, akik szerződés megkötését megelőző eljárás keretében, valamint a szerződés teljesítése során személyes adatokat adnak meg.

 

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja:

A személyes adatok köre

A kezelt adatok célja

Jogalap

Név (Vezeték, keresztnév)

azonosítás,

kapcsolattartás,

szerződés teljesítése,

Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok

Email cím (amennyiben tartalmaz személyes adatot)

kapcsolattartás

Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok

Telefonszám (amennyiben személyes adat)

Kapcsolattartás

Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok

Számlázási név,

cím (amennyiben tartalmaz személyes adatot)

 

szerződéskötés,

szerződés teljesítése,

számviteli bizonylatok kiállítása

Jogi kötelezettség teljesítése

A kapcsolatfelvételkori IP cím,

űrlap küldésének időpontja

azonosítás

Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok

A szerződés szerinti szolgáltatás teljesítésének vagy az érintett szerződésszegésének igazolásához szükséges mértékű, dokumentumokban foglalt személyes adatok 

Jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme 

Jogos érdekek érvényesítése

 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: (ld. Adatfeldolgozók pont)

A személyes adatokat az adatkezelő az alábbi címzetteknek továbbítja adatfeldolgozás céljából:

Könyvelés: Adatfeldolgozás célja: könyvelési feladatok ellátása

Számlázás (elektronikus számla kiállítása esetén): Adatfeldolgozás célja: elektronikus számla kiállítása, tárolása

Bank: Adatfeldolgozás célja: fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges bankszámla kezelése

Tárhelyszolgáltatás: Adatfeldolgozás célja: információk tárolása a tárhelyen

A személyes adatok tárolásának időtartama, az adatok törlésének határideje: az érintett törlési kérelmének benyújtásáig, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek fennállnak és az alábbi kivételek nem érvényesülnek. Amennyiben a felek között szerződés nem jön létre, az adatok törlésének határideje 30 nap.

Az érintett nem élhet törlési igényével a könyviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok, köztük a szerződések és a szigorú számadású bizonylatnak minősülő számlák tekintetében. Ezeket a rendelkezéseket jogi kötelezettség teljesítése érdekében a számvitelről szóló törvény oly módon határozza meg, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Nem élhet továbbá törlési kérelmével az érintett a szerződés szerinti szolgáltatás teljesítésének vagy az érintett szerződésszegésének igazolásához szükséges mértékű, dokumentumokban foglalt személyes adatok tekintetében a szerződésből eredő követelések érvényesítésére vonatkozó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott 5 éves elévülési határidőn belül.

 

Az érintett jogai:

 • kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • azok helyesbítését,
 • kezelésének korlátozását (csak a fentiek figyelembevételével),
 • amennyiben az adatkezelés jogos érdeken alapul az érintett élhet a tiltakozáshoz való jogával.

Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő:

 • A https://angoltanulasmosolyogva.hu/ weblapon található űrlap kitöltésén keresztül
 • Email cím: info@angoltanulasmosolyogva.hu
 • Postai úton: 6800 Hódmezővásárhely, Pipacs utca 12.
 • Telefonon: +3630 533 3060

További tájékoztatás:

A személyes adatok kezelése szerződés kötésének előfeltétele. A szerződés létrejöttéhez az érintett köteles a személyes adatait megadni. A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett és az adatkezelő között szerződés nem jön létre.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége:

 • lásd részletesen 6. pont

2/2.2 Felnőttképzési törvény által meghatározott képzésben résztvevők szerződésének megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések

Az érintettek köre:

 • felnőttképzési szerződéssel rendelkező képzésben résztvevők

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja:

A személyes adatok köre a)

A kezelt adatok célja

Jogalap

Név (Vezeték, keresztnév)

 Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés lebonyolítása, a jogszabályban előírt adatkezelési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (figyelemmel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban Fktv.) 16.§ és 21.§ rendelkezéseire), azaz az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Születési név (vezeték, keresztnév)

Születési hely

Születési idő

Anyja születési neve (Vezeték, keresztnév)

Email cím

Legmagasabb iskolai végzettség

 

 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: (ld. Adatfeldolgozók pont)

A személyes adatokat az adatkezelő az alábbi címzetteknek továbbítja adatfeldolgozás céljából:

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Központi Statisztikai Hivatal

 

Adattovábbítás: az Adatkezelő az a) pontban megjelölt adatokat továbbítja a Pest Vármegyei Kormányhivatal FAR rendszerébe (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer). Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.

Az adatkezelőnek – többek között – az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és – a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie, melyek személyes adatokat tartalmazhatnak:

 • a kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat,
 • a képzésben részt vevő személy 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyes adatait, valamint az oktatás, képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat.

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja:

A személyes adatok köre b)

A kezelt adatok célja

Jogalap

Telefonszám

Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés lebonyolítása során kapcsolattartás

 

a Képző jogos érdeke

 

 

Adatfeldolgozó: nincs

Adattovábbítás: nincs

 

 

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja:

A személyes adatok köre c)

A kezelt adatok célja

Jogalap

Számlázási cím

Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés során számla kiállítása

Törvényi kötelezettség teljesítése

 

 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: (ld. Adatfeldolgozók pont)

A személyes adatokat az adatkezelő az alábbi címzetteknek továbbítja adatfeldolgozás céljából:

Könyvelés: Adatfeldolgozás célja: könyvelési feladatok ellátása.

Számlázás (elektronikus számla kiállítása esetén): Adatfeldolgozás célja: elektronikus számla kiállítása, tárolása

Bank: Adatfeldolgozás célja: fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges bankszámla kezelése

Tárhelyszolgáltatás: Adatfeldolgozás célja: információk tárolása a tárhelyen

Az érintett jogai:

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott, kapcsolódó információkhoz hozzájusson. (Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk) A törléshez való jog részleges is lehet, és egyes adatkezelések vonatkozásában külön is kérhető). Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk) Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható.

Korlátozások

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén. (Rendelet 23. cikk) Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a jogalkotó által erre a célra kijelölt felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő:

 • A https://angoltanulasmosolyogva.hu/ weblapon található űrlap kitöltésén keresztül
 • Email cím: info@angoltanulasmosolyogva.hu
 • Postai úton: 6800 Hódmezővásárhely, Pipacs utca 12.
 • Telefonon: +3630 533 3060

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége:

 • lásd részletesen 6. pont

 

 

 

 

További tájékoztatás:

 a képzésben való részvétel feltétele a fenti személyes adatok megadása, azokat Ön köteles az adatkezelő rendelkezésére bocsátani, ennek elmaradása esetén Ön a képzésben nem jogosult részt venni.

 

2/3. Ajánlások kezelése

Az érintettek köre:

 • azok a természetes személyek, akik a Google Forms űrlap kitöltésével az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatosan ajánlást fogalmaznak meg, illetve hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy ajánlásaik megjelenjenek az adatkezelő honlapján és közösségi média oldalain.

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja az űrlap kitöltésekor:

A személyes adatok köre

A kezelt adatok célja

Jogalap

Név

azonosítás

hozzájárulás

Email cím

kapcsolattartás

hozzájárulás

Ajánlóban megjelenő név (amennyiben személyes adatot tartalmaz), profilkép

az ajánlás felhasználása az adatkezelő honlapján, közösségi oldalain

hozzájárulás

Üzenet tartalma (amennyiben tartalmaz személyes adatot)

visszajelzés adásához szükséges

hozzájárulás

A kapcsolatfelvételkori IP cím

azonosítás

hozzájárulás

Küldés dátuma

azonosítás

hozzájárulás

 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: a személyes adatokat az adatkezelő a Gmail levelezőrendszer kiszolgálását és az adatok tárolását végző Google Ireland Limited adatfeldolgozó részére továbbítja.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett törlési kérelmének benyújtásáig, évente felülvizsgálatra kerül.

Az érintett jogai:

 • kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • azok helyesbítését,
 • törlését vagy
 • kezelésének korlátozását, és
 • hozzájárulását bármelyik időpontban, feltétel nélkül, ingyenesen és jogszerűen visszavonhatja.

Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő:

 • A https://angoltanulasmosolyogva.hu/ weblapon található űrlap kitöltésén keresztül
 • Email cím: info@angoltanulasmosolyogva.hu
 • Postai úton: 6800 Hódmezővásárhely, Pipacs utca 12.
 • Telefonon: +3630 533 3060

 

További tájékoztatás:

Az ajánlások kérése közben felmerülő személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett köteles személyes adatait megadni, amennyiben szeretné kitölteni és eljuttatni az adatkezelőhöz az ajánlást adó űrlapot. A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett nem tudja az űrlapot kitölteni és eljuttatni az adatkezelőhöz.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége:

 • lásd részletesen 6. pont

2/4. Közösségi média

Az adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, közösség építése, követőkkel való kapcsolattartás, tartalmak megosztása céljából az alábbi közösségi média csatornákat használja:

Facebook oldal:

Az érintettek köre:

 • az adott közösségi oldalakat használók köre

A kezelt adatok köre:

A kezelt adatok köre platformonként változó, függ az adott közöségi csatorna felhasználási feltételeitől és adatkezelési irányelveitől. Összeségében véve az alábbi adatokat kezeljük:

Felhasználó neve, profilképe és egyéb általa megadott adatok, hozzászólások, megosztások, bejegyzések, bejegyzéskedvelések, üzenetek és egyéb megnyilvánulások.

A kezelt adatok célja: az adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, közösség építése, követőkkel való kapcsolattartás, tartalmak megosztása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett természetes személyek bocsátják rendelkezésre a személyes adataikat az adott közösségi platformokon, az ott meghatározott felhasználási feltételek és adatkezelési irányelvek szerint

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: a közösségi platformok üzemeltetői és azok a felhasználók, akik az adott platform felhasználási feltételei, adatkezelési irányelvei szerint lehetővé teszik egymás profiljának, bejegyzéseinek és egyéb tevékenységeinek a figyelemmel kisérését.

Facebook használata során: harmadik országokba történik adattovábbítás.

 1. július 10-én az Európai Bizottság elfogadta az EU-USA adatvédelmi keretrendszer megfelelőségéről szóló határozatát, amellyel az Egyesült Államokat olyan országként jelölte ki, amely megfelelő szintű védelmet biztosít az EU/EGT területéről továbbított személyes adatok számára.

Az alábbiakban olvasható a Meta nyilatkozata a személyes adatoknak harmadik országokba történő biztonságos továbbítása érdekében tett lépéseiről:

 

Megfelelőségi határozatok használata, melyek az Európai Bizottság által a GDPR 45. cikke értelmében kiadott (vagy más jogszabályok alapján kiadott, ezzel egyenértékű) határozatok, amelyek elismerik, hogy egy adott ország megfelelő adatvédelmi szintet kínál. Illetve Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) használata. Az Európai Bizottság jóváhagyott a GDPR 46. cikke szerinti szerződési feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az EGT területén működő vállalatok adatokat továbbítsanak az EGT területén kívülre. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, amit az adott közösségi oldalon tehet meg: pl. kedvelés visszavonása, követés leállítása, hozzászólás törlése, feliratkozás megszüntetése,

Az érintett jogai: az adott közösségi oldal felhasználási feltételei határozzák meg

Az érintett a jogai gyakorlását: az adott közösségi oldal felhasználási feltételeinek megfelelően gyakorolhatja.

Az egyes közösségi oldalak felhasználási feltételeinek és adatvédelmi tájékoztatóinak az elérhetőségei:

Facebook: felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató

 

2/5. Panaszkezelés

A weboldal látogatók és a fogyasztók panaszaikkal, észrevételeikkel az Adatkezelő info@angoltanulasmosolyogva.hu email címére küldött emailben vagy a honlapon a “Visszahívlak” űrlap használatával, illetve postai úton tudnak élni.

Az érintettek köre:

 • Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók panasszal élhetnek a szolgáltatásokat végző Adatkezelő felé.

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja:

A személyes adatok köre

A kezelt adatok célja

Jogalap

Név (Vezeték, keresztnév)

Panasz kivizsgálása

Jogi kötelezettség teljesítése,

Email cím (amennyiben tartalmaz személyes adatot)

Panasz kivizsgálása

Jogi kötelezettség teljesítése

Telefonszám (amennyiben személyes adat)

Panasz kivizsgálása

Jogi kötelezettség teljesítése

Számlázási név,

cím (amennyiben tartalmaz személyes adatot)

 

Panasz kivizsgálása

Jogi kötelezettség teljesítése

A kapcsolatfelvételkori IP cím,

űrlap küldésének időpontja

azonosítás

Jogi kötelezettség teljesítése

Igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó adatok (amennyiben tartalmaz személyes adatot) 

panasz kivizsgálása 

Jogi kötelezettség teljesítése

A panasz tartalma

Panasz kivizsgálása

Jogi kötelezettség teljesítése

 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: címzett az adatkezelő, adattovábbítás nem történik

A személyes adatok tárolásának időtartama, az adatok törlésének határideje: A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Törlési kötelezettség beállta: a panasz visszavonása és a 3 éves határidő lejárta esetén.

Az érintett jogai:

 • kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • azok helyesbítését,
 • kezelésének korlátozását (csak a fentiek figyelembevételével)
 • törlését (csak a fentiek figyelembevételével)

Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő:

 • A https://angoltanulasmosolyogva.hu/ weblapon található űrlap kitöltésén keresztül
 • Email cím: info@angoltanulasmosolyogva.hu
 • Postai úton: 6800 Hódmezővásárhely, Pipacs utca 12.
 • Telefonon: +3630 533 3060

További tájékoztatás:

Panasztétel esetén a személyes adatok kezelése jogszabályon alapul: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdésén. A panasz kivizsgálásához az érintett köteles személyes adatait megadni. A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő a panaszt nem tudja kivizsgálni.

A panasztétel önkéntes, a megtett panasz bármikor visszavonható.  A vonatkozó rendelkezéseket a Fogyasztói tájékoztató tartalmazza.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége:

 • lásd részletesen 6. pont

 

2/6. Webszerver naplózás

Az érintettek köre:

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja:

A személyes adatok kategóriái

A kezelt adatok célja

Jogalap

IP cím

Felhasználó azonosítása a visszaélések megakadályozása érdekében

Jogos érdek

A látogatás időpontja

Felhasználó azonosítása a visszaélések megakadályozása érdekében

Jogos érdek

Az elért oldal (aloldal) webcíme és az ott töltött idő

Felhasználó azonosítása a visszaélések megakadályozása érdekében

Jogos érdek

Operációs rendszer típusa

Felhasználó azonosítása a visszaélések megakadályozása érdekében

Jogos érdek

Böngésző típusa

Felhasználó azonosítása a visszaélések megakadályozása érdekében

Jogos érdek

Látogatások száma, oldalak száma, találatok száma, fájltípusok elérése, letöltött fájlok, milyen kifejezéseket keresve jutott el az adott oldalra – oldalon végzett tevékenységek

Felhasználó azonosítása a visszaélések megakadályozása érdekében

Jogos érdek

 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: a személyes adatokat az adatkezelő az adatfeldolgozást végző tárhelyszolgáltatónak továbbítja:

Tárhelyszolgáltató neve: Websupport Magyarország Kft. (ld. Adatfeldolgozók pont)

Az adatfeldolgozással kapcsolatos további információk:

Websupport – Adatfeldolgozási általános szerződési feltételek

A személyes adatok tárolásának időtartama: 2 hónap

Az érintett jogai:

 • kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • azok helyesbítését,
 • törlését vagy
 • kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat a fenti személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő:

 • A https://angoltanulasmosolyogva.hu/ weblapon található űrlap kitöltésén keresztül
 • Email cím: info@angoltanulasmosolyogva.hu
 • Postai úton: 6800 Hódmezővásárhely, Pipacs utca 12.
 • Telefonon: +3630 533 3060

További tájékoztatás:

A személyes adatok szolgáltatása nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, szerződés kötésének sem előfeltétele.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége:

 • lásd részletesen 6. pont

 

 

2/7. Skype használata

Az érintettek köre:

 • mindazon természetes személyek, akik a szolgáltató szolgáltatásait Skype használatával veszik igénybe

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja az űrlap kitöltésekor:

A személyes adatok köre

A kezelt adatok célja

Jogalap

Név

Szolgáltatás nyújtása

Szerződés teljesítése

Fénykép

Szolgáltatás nyújtása

Szerződés teljesítése

Hang

Szolgáltatás nyújtása

Szerződés teljesítése

 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: a személyes adatok címzettje az adatkezelő, de a Skype rendszert működtető Microsoft az adatkezelőtől függetlenül is gyűjti az alkalmazást igénybe vevők személyes adatait

Az adattovábbítás célja:

A Microsoft adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezései:

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement/#mainwherewestoreandprocessdatamodule

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

Az érintett jogai:

 • kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • azok helyesbítését,
 • kezelésének korlátozását (csak a fentiek figyelembevételével).

Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő:

 • A https://angoltanulasmosolyogva.hu/ weblapon található űrlap kitöltésén keresztül
 • Email cím: info@angoltanulasmosolyogva.hu
 • Postai úton: 6800 Hódmezővásárhely, Pipacs utca 12.
 • Telefonon: +3630 533 3060

További tájékoztatás:

A személyes adatok kezelése szerződés teljesítésének feltétele. A szerződés teljesítéséhez az érintett köteles a személyes adatait megadni. A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az adatkezelő a szerződést nem tudja teljesíteni.

 

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége:

 • lásd részletesen 6. pont

 

2/8. Süti (“cookie”) kezelés

A cookie-k („sütik”), olyan rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott weblap helyez el az Ön számitógépén. A cookie célja, hogy az adott internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé, biztonságosabbá tegye az Ön számára.

A sütik egyes fajtáiról, működésükről, kezelésükről részletesen a külön dokumentumba foglalt Süti kezelési szabályzat rendelkezik, mely folyamatosan elérhet az adatkezelő honlapjáról.

 1. Címzettek köre

(további adatkezelők, adatfeldolgozók)

Az adatkezelő tevékenysége végzése során az alábbi adatfeldolgozók munkáját veszi igénybe vagy adatkezelőkkel működik együtt:

Könyvelési szolgáltatások végzése:

Register Könyvelőiroda Kft.

Székhely: 6723 Szeged, Kereszttöltés utca 31. 7/36.

Telefonszám: 06 20 430 5447

 könyvelési szolgáltatások végzése

Számlázás (elektronikus számla kiállítása esetén):

Clear Admin Software Kft.

Székhely: 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 14.

Telefonszám: 06 30 250 7069

Bank:

Erste Bank

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

Google Ireland Limited (közös adatkezelési tevékenység a Google Analytics használata kapcsán, adatfeldolgozói tevékenység a Gmail szolgáltatás működtetése kapcsán)
Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik
(Nyilvántartási szám: 368047/Adószám: IE6388047V)
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Írország

Meta Platforms Ireland Limited

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2, Írország

Tárhelyszolgáltató:

Websupport Magyarország Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Elérhetőségére vonatkozó adatok: 

Email cím: info@tarhelypark.hu

Telefonszám: +36 1 700 4140

Pest Vármegyei Kormányhivatal:

Budapest, Városház u. 7, 1052,

felnottkepzes@pest.gov.hu,

Telefonszám:(+36-1) 485-6900

Központi Statisztikai Hivatal:

1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.

Telefonszám: (+36-1) 345-6789

 

 1. Az érintettek jogai

Átlátható tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelési tájékoztató elkészítésével és közzétételével az adatkezelő eleget tett a tájékoztatási kötelezettségének.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

Az adatkezelő nem alkalmaz automatikus döntéshozatalt és profilalkotást sem végez.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen ha

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 1. Intézkedési eljárás és határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlása érdekében elküldött kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az adatkezelő a tájékoztatást elektronikus úton fogja megadni kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

 1. Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Az adatvédelmi hatósági eljárás megindítása a jogsértés megjelölésével, költségmentesen indítható el.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 

+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait. A bírósághoz való fordulás joga nem érinti az adatvédelmi hatósági eljárás megindításának jogát.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 1. Intézkedés adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és 

 • közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 1. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az adatkezelővel jogviszonyan lévő adatfeldolgozók ismerhetik meg, illetve azok a hatóságok, akik felé az adatkezelőnek jogszabályon alapuló adattovábbítási kötelezettsége áll fenn.

Az adatkezelő papír alapú személyes adatkezelés esetén a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat biztonságos, zárható helyiségben helyezi el, törekszik arra, hogy ahhoz harmadik, jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá. Informatikai védelem keretében az adatkezelő tulajdonában álló számítógépeket és egyéb adathordozókat megfelelő vírusvédelemmel látja el, azokhoz kizárólag az adatkezelő személyesen vagy az általa kijelölt személy férhet hozzá, illetve felhasználónévvel és jelszóval látja el. Az adatkezelő rendszeres adatmentéseket végez annak érdekében, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférés és a rendelkezésre állás visszaállítható legyen.

 

 1. Záró rendelkezések

A leginkább releváns alkalmazandó jogszabályok:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az adatkezelési tájékoztató 2023. december 1. napján lép hatályba.

Fogyasztói tájékoztató

(Általános szerződési feltételek)

A szolgáltató neve és elérhetőségei:

Szolgáltató neve: Krizsán Erika e.v.

Szolgáltató címe: 6800 Hódmezővásárhely, Pipacs utca 12.

Szolgáltató postacíme: 6800 Hódmezővásárhely, Pipacs utca 12.

Szolgáltató adószáma: 66726887-1-26

Szolgáltató telefonszáma: +3630 533 3060

Szolgáltató email címe: info@angoltanulasmosolyogva.hu

Nyilvántartásba bejegyző hatóság megnevezése: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Nyilvántartásba vétel száma: 38212087

Felnőttképzési nyilvántartásba bejegyző hatóság megnevezése: Pest Vármegyei Kormányhivatal

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000401

 

 

 1. Bevezető rendelkezések

A jelen fogyasztói tájékoztató a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerint a távollévők között szolgáltatás nyújtására irányuló fogyasztói szerződésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A Polgári Törvénykönyv szerint fogyasztó az, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Vállalkozásnak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Jelen fogyasztói tájékoztató a szolgáltató és a fogyasztó (a továbbiakban ügyfél) között angol nyelv oktatására irányuló szolgáltatói szerződés általános feltételeit tartalmazza. A fogyasztói tájékoztató a létrejövő egyedi szerződés részét képezi, ezért az ügyfél a szerződés megkötése előtt annak tartalmát megismerni, rendelkezéseit pedig elfogadni köteles.

A szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet, hogy a tudomására jutott személyes adatokat Krizsán Erika e.v. adatkezelő fogja kezelni. Az adatkezelési tevékenységekről, azok jogalapjáról és céljairól, illetve egyéb információkról a szolgáltató adatkezelési tájékoztatója rendelkezik, mely folyamatosan elérhető, letölthető a szolgáltató honlapjáról (………………………….. ) és ami email váltás útján is elküldésre kerül az ügyfél részére.

A fogyasztói tájékoztató 2023. december 1. napjától hatályos és visszavonásig érvényes.

 

 1. Szolgáltatás lényeges tulajdonságai

Szolgáltató coaching szemlélettel oktató angol tanár, aki egyedi igényfelmérést, az ügyféllel együttesen kialakított kurzus tartalmat követően az alábbi tartalmú szolgáltatásokat nyújtja:

 • Általános angol nyelvtanfolyamok: ahol a szolgáltató az ügyfelet nyelvtanulási céljának megfelelő tananyaggal és személyiségéhez illeszkedő módszerrel támogatja nyelvtanulása fejlődésében
 • Felkészítés érettségire, nyelvvizsgára: az egyes vizsgákon előforduló feladattípusok megismerése, vizsgázási stratégia kialakítása, gyakorló tesztsorok használata, próbavizsga tartása
 • Célzott minikurzusok – (Writing és Listening kurzusok) – nyelvi szintnek megfelelő intenzív, speciális kurzusok, melyek tudást és jártasságot fejlesztenek egy-egy problémásabb területen

A szolgáltatásokat személyesen vagy online módon (Skypon) lehet igénybe venni. Főszabályként egyéni óratartás keretében történik a szolgáltatás nyújtása, de a személyes óratartás keretében maximum 2 fő, míg online óra kertében 4 fős csoportok is kérhetők.

Az adott órát az aktuális időpont előtt minimum 48 órával lehet lemondani, ekkor az óra tartása a szerződésben foglaltak szerint utólag pótlásra kerül. Amennyiben az ügyfél kevesebb, mint 48 órával az aktuális óra előtt értesíti a szolgáltatót, az óra megtartottnak minősül. 

Betegség esetén, amennyiben az aktuális óra előtt 24 órán belül értesíti az ügyfél a szolgáltatót, az aktuális óra díjának 50%-a kerül felszámításra, a fennmaradó óradíj a következő fizetendő díjból levonásra kerül. A szolgáltató elektronikusan elküldi az aktuális óra anyagát. A betegség ideje alatt a további elmaradt órák díja a következő fizetendő díjból levonásra kerül. 

 1. Szerződés létrejötte

A szerződés a szolgáltató és az ügyfél között kizárólag elektronikus levelezés útján kerül megkötésre. Írásba foglalásra és iktatásra nem kerül, magyar nyelven jön létre az alábbiak szerint.

Az ügyfél és a szolgáltató között a kapcsolatfelvétel a https://angoltanulasmosolyogva.hu/ weboldalon kialakított űrlap kitöltésével történik. A szolgáltató egy – az egyéni igényeket feltáró – 30 perces online vagy személyes konzultáció tartása érdekében 24 órán belül felhívja az ügyfelet időpontegyeztetés céljából.

A szolgáltató a konzultációt követő 48 órán belül telefonon egyezteti az ügyféllel, hogy milyen módszerrel tudja feladatát ellátni. Ha az elhangzott javaslatokat az ügyfél elfogadja, akkor a szolgáltató újabb 24 órán belül részletes árajánlatot küld az ügyfél részére, (melyhez mellékeli a Fogyasztói tájékoztatót és az Adatkezelési tájékoztatót), melynek kötöttségi ideje 48 óra.

Amennyiben az ügyfél az árajánlatot elfogadja, akkor a szerződés az elfogadó nyilatkozatnak a szolgáltató számára való hozzáférhetőségével egyidejűleg jön létre (email váltás esetén az email megérkezésével azonnal).

Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződés teljesítését a szerződés megkötésének napjától számított 14 napos felmondási időn belül kezdje meg. A fogyasztó a hozzájárulásával egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a szolgáltatás teljesítését követően már nem gyakorolhatja a 14 napos felmondási jogát. A szolgáltató a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről, egyúttal visszaigazolja a fogyasztó által tett nyilatkozatot.

 

 1. A teljesítés feltételei

(megbízási díj meghatározása, fizetés, teljesítési határidők)

A szolgáltató havi/két havi bérletes csomagokat alakít ki, az árak minden esetben egyedileg vannak meghatározva az előzetes konzultáció és igényfelmérés alapján. A szolgáltató a megbízási díjak meghatározásakor az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 • az ügyfél aktuális nyelvismerete
 • igényei, céljai,
 • alkalmazott módszer,
 • egyéni vagy csoportos órákat szeretne igénybe venni,
 • milyen rendszerességgel tud jelen lenni az órákon.

A képzési díj megfizetése a képzés megvalósításával arányban álló, az ügyfél által választott csomagban foglaltak szerint, rendszerint 5 napos fizetési határidővel, számla ellenében, átutalással, illetve készpénzben kerülnek teljesítésre.

A szerződés szerinti szolgáltatásért járó megbízási díj meghatározása a fogyasztó személyére szabott, de nem automatizált döntéshozatal alapján kerül meghatározásra. 

 

 1. Felmondási jog gyakorlás

Amennyiben a fogyasztó kifejezetten kérte, hogy a vállalkozás a szerződés teljesítését a 14 napos felmondási jog lejárta előtt kezdje meg és a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül felmondási jog illeti meg. Ekkor az ügyfél köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat és ésszerű költségeit a vállalkozás számára megfizetni.

A szolgáltatás maradéktalan teljesítése után az ügyfél már nem gyakorolhatja a szerződés megkötésének napjától számított 14 napos felmondási jogát (feltéve, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti felmondási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesíti a szerződést)

Felmondási jog gyakorlása: nyilatkozat-minta használatával vagy erre irányuló egyértelmű nyilatkozat útján történhet. A szolgáltató internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára a felmondási jog gyakorlásának lehetőségét, ebben az esetben a szolgáltató tartós adathordozón (különösen email útján) haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

Amennyiben az ügyfél felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles az alábbi elérhetőségek egyikén a Szolgáltató részére eljuttatni:  

 • a 6800 Hódmezővásárhely. Pipacs u. 12. sz. alatti címre küldött postai küldeményben
 • e-mail útján: info@hu
 • Honlapon lévő űrlap kitöltésével: https://angoltanulasmosolyogva.hu/

A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az ügyfél nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 napos határidő lejárta előtt elküldi.

Az ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát a fenti szabályoknak megfelelően gyakorolta.

A szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

 1. Kellékszavatosságra, termékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó információk

6/1. Kellékszavatosság

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a Fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl a Fogyasztó kellékszavatossági jogokat már nem érvényesíthet.

A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6/2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén az ügyfél – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén nincs termékszavatosság.

6/3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén szerződés vagy jogszabály alapján a szolgáltató jótállásra köteles.

Nincs olyan jogszabály, mely a szolgáltatót jótállásra kötelezi, illetve a szolgáltató szerződésben nem vállal jótállást.

 

 1. Panaszkezelés

A fogyasztónak minősülő Ügyfelek panaszainak kezelésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU számú, 2013 május. 21- i rendelete (a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról) irányadó az alábbiak szerint.

A Szolgáltató célja, hogy szolgáltatásait megfelelő minőségben, az ügyfél teljes megelégedettsége mellett teljesítse.

Az ügyfél a vállalkozó szolgáltatásának nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással az alábbi elérhetőségek egyikén:

 • Tel: +36 30 533 3060
 • az egyéni vállalkozás 6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u. 12. sz. alatti székhelyére küldött postai küldeményben
 • e-mail útján: info@hu
 • A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a) a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás tett-e a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testületnél vagy valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal általános alávetési nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát.

A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a vállalkozás mellőzheti.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Fogyasztó, panaszának elutasítása esetén hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. 

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek.

 

Békéltető testületi eljárás

A békéltető testületi eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Telefonszám: 06-72-507-154
Mobil: +36 20 283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: +36-1-488-21-31
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu; nemes.brigitta@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék
Mobil: 06-30-967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: http://panaszrendezes.hu/

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42-420-280
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu; t-tiv@tmkik.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

Uniós online vitarendezési platform

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén van lehetőség az online vitarendezési platform igénybevételére.

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz (online adásvételi és online szolgáltatási szerződéshez) kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

A Fogyasztó panasza esetén veheti igénybe az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően bejelentkezés után egy kérelem kitöltésével nyújthatja be panaszát az ügyfél az online honlapon keresztül, amelynek címe:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdés merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

A tanácsadók megválaszolják a kérelem benyújtására vagy a csatolandó dokumentumokra vonatkozó kérdéseket, illetve tájékoztatást nyújtanak a platform működésével, vagy az alternatív vitarendezési fórum eljárási szabályaival kapcsolatban. Ezeken felül általános tájékoztatás is kérhető az online vitarendezési kapcsolattartó ponttól az adott országban érvényesíthető fogyasztói jogokról.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintett feleknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás, az online vitarendezési platform továbbítja a panaszt ehhez a fórumhoz.

Ha a feleknek nem sikerül ebben 30 napon belül megegyezni, vagy ha a platform nem tud a benyújtott adatok alapján egy olyan alternatív vitarendezési fórumot sem azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, nincs mód a panasz további feldolgozására.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület rendelkezik kizárólagos illetékességgel a határon átnyúló online fogyasztói jogviták elbírálására, eljárása ingyenes.

Az eljárás maximum 90 napot vehet igénybe onnantól kezdve, hogy a kérelem hiánytalanul beérkezett. Ez az időtartam az Európai Unió egyik tagállamában sem lehet hosszabb.

Attól, hogy egy fogyasztó részt vesz az online vitarendezési eljárásban, még nem veszíti el a jogát arra nézve, hogy az eljárás sikertelensége esetén más jogi eszközöket vegyen igénybe követelése érvényesítéséhez.

Az eljárással kapcsolatos további információk:

https://bekeltet.bkik.hu/hirek/online-vitarendezes-ingyen-gyorsan-egyszeruen-gyakori-kerdesek-es-valaszok

 

Bírósági eljárás

Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot,
 • a feleknek, valamint a felek képviselőjének nevét, lakóhelyét és perbeli állását,
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával,
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható,
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

 1. Szerzői jogok

A https://angoltanulasmosolyogva.hu/ weboldal kialakítása, a rajta szereplő tartalmak (képek, szövegek) a szerzői jogi törvény védelme alatt állnak.

 

Irányadó jogszabályok

 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
 • évi CLV. törvény fogyasztóvédelemről

Hatály: 2023. december 1.

(Korábbi ászf-ek)

 

 

 

 

Felmondási nyilatkozat minta

„Felmondási nyilatkozatminta”

(csak felmondási szándék esetén másolja le, töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: …..”

 

Impresszum

Szolgáltató neve: Krizsán Erika e.v.

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Pipacs utca 12.

Telefonszám: +36 30 533 3060

Email cím: info@angoltanulasmosolyogva.hu

Egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyző hatóság: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Nyilvántartási szám: 38212087

Felnőttképzési nyilvántartásba bejegyző hatóság: Pest Vármegyei Kormányhivatal

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000401

Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Email cím: info@tarhelypark.hu

Telefonszám: +36 1 700 4140

Cookie tájékoztató

A https://angoltanulasmosolyogva.hu/ weboldalhoz tartozó cookie tájékoztató

A cookie-k („sütik”), olyan rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott weblap helyez el a te számitógépeden. A cookie-k egy részének célja, hogy az adott internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé, biztonságosabbá tegye a számodra, míg más cookie-k statisztikai adatok gyűjtésével segítenek nekünk tovább fejleszteni a weboldalunkat.

(https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar)

A sütiket általában két fő szempont szerint szokták csoportosítani: a lejáratuk ideje, illetve a szerint, hogy kitől érkeznek a számítógépedre.

A lejáratuk ideje szerint lehetnek:

 1. Ideiglenes vagy munkamenet sütik: vagy automatikusan vagy nem sokkal azután törlődnek, hogy kilépsz a böngészőprogramodból
 2. Álandó vagy tartós sütik: addig maradnak a számitógépeden amíg a lejárati idejük el nem érkezik, vagy addig amíg a böngészőprogramodban nem törlöd azokat

A sütik csoportosítása aszerint, hogy kitől származik az adott süti:

 1. A meglátogatott weboldal üzemeltetőjétől származó sütik csoportjába általában azok tartoznak, amelyek a weboldal használatát támogatják (pl. munkamenet sütik) – feltétlenül szükséges sütik
 2. Harmadik felektől származó sütik – jellemzően ide tartoznak a statisztikai és a marketing célokat szolgáló sütik. Közösségi modulok használata.

 

 1. A feltétlenül szükséges sütik

A weblap üzemeltetése céljából, annak működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása és a számítógépes rendszer biztonsága érdekében alkalmazott sütik, melyek használatához a weblapot üzemeltetőnek jogos érdeke fűződik.

Ezek általában olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak az internetes böngésző cookie-állományában, amíg a látogató el nem hagyja a weblapot és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Használatukhoz – a felsoroláson kívül – nincs szükség hozzájáruláshoz, mivel a szolgáltatások nyújtásához (jelen esetben a weboldal működtetéséhez) ezek a sütik technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

 

 

 1. Statisztikai és marketing célú sütik használata

A statisztikai sütik használatával információt gyűjtünk arról, hogy hogy a felhasználók hogyan használják a weblapot: melyik oldalakat tekintik meg, milyen munkameneteket indítanak, azok meddig tartanak, honnan érkeznek, milyen eszközt használnak. 

A statisztikai adatok gyűjtéséhez a Google Google Analytics Szolgáltatását használjuk. A Google a GDPR rendelkezéseinek értelmében adatfeldolgozónak számít, mivel adatokat gyűjt és dolgozz fel az ügyfelei nevében az ügyfelek utasításai szerint.

Az adatfeldolgozó adatai:

Google Ireland Limited
Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik
(Nyilvántartási szám: 368047/Adószám: IE6388047V)
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Írország

A Google Analytics által használt _ga_ sütiről rövid tájékoztató:

A Google Analytics például olyan cookie-kat használ, amelyek segítségével információkat gyűjt, és jelentést készít a webhely használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy személy szerint azonosítaná az egyes látogatókat a Google számára. A „_ga”, a Google Analytics által használt fő cookie, lehetővé teszi a szolgáltatás számára, hogy megkülönböztesse egymástól a látogatókat, és két évig érvényes. A „_ga” cookie-t minden olyan webhely használja, amely igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatást (így a Google-szolgáltatások is). Minden „_ga” cookie egyedi az adott tulajdonra nézve, így nem használható egy adott felhasználó vagy böngésző különböző, egymáshoz nem kapcsolódó webhelyeken keresztüli követésére.

Hogyan használja a Google a cookie-kat

A Google Analytics adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó részletes tájékoztatója az alábbi linken olvasható:

Adatvédelmi beállítások a Google Analytics szolgáltatásban  

A Google Analytics pontos és részletes működéséről az alábbi linken informálódhatsz:

A Google adatvédelmi irányelvei

Marketing sütiket jelenleg nem használunk.

Olyan sütik esetén, amelyek statisztikai vagy marketing funkciót töltenek be: csak a te hozzájárulásoddal kerülnek alkalmazásra.

 

 

 

 1. A https://angoltanulasmosolyogva.hu/ weboldal által használt sütik listája

 

Cookie neve:

Cookie tartalma

Lejárati idő

Jellege

_ga_…………………..

Oldalmegtekintések tárolásához és számlálásához a Google Analytics által használt süti. 

1 év

statisztikai

cookieyes-consent

Cookie használat hozzájárulás kezelése

12 hó

Feltétlenül szükséges

 

Az egyes sütikről további információk az alábbi oldalon olvashatók:

https://cookiedatabase.org/

 

 1. Süti beállítások kezelése

A szolgáltató a CookieYes elnevezésű cookie kezelőt használja a honlapon.

Bármelyik oldalra is érkezzen a látogató, egy felugró ablak tájékoztatja őt arról, hogy a weblap sütiket használ. A tájékoztató az alábbi információkra terjed ki:

 • általános tájékoztatás a sütikről,
 • funkcionális sütik: – létezésükre csak figyelemfelhívás történik, automatikusan működésbe lépnek,
 • a statisztikai sütik felsorolása: – mivel ezek használatához szükség van hozzájárulás megadásához, amíg ez nem történik meg inaktívak maradnak,
 • süti tájékoztató elérése.

A weblap első használatakor a statisztikai sütik nem kerülnek alkalmazásra mindaddig, amíg a hozzájárulását a látogató meg nem adja. A hozzájárulás, tiltás bármikor visszavonható, módosítható. A beállítások és egy rövid tájékoztató a képernyő baloldalán található fogaskerék ikonra kattintva érhetők el.

A sütik kezelésére a böngészőn keresztül is van lehetőség. Ekkor akár az összes süti használata is letiltható vagy beállítható, hogy csak bizonyos sütik kerüljenek elhelyezésre.

Az alábbi linkeken részletesebb információk találhatók a sütik beállításainak módosításáról, törléséről a különböző típusú böngészőkben:

Amennyiben reklámblokkolót (ad-blocker) használsz, a sütik használatáról szóló tájékoztatás nem biztos, hogy meg fog jelenni számodra, így szükség lehet a reklámblokkoló deaktiválására.

Tájékoztatunk arról, hogy a cookie tájékoztató része az Adatkezelési tájékoztatónak.

Hatályos: 2023. december 1.